obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 od 1 IX 2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 od 1 IX 2020 

 

A. Organizacja pracy w SP5 w okresie pandemii – zasady ogólne

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz założenia środków ochronnych w postaci osłony ust i nosa. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

4. Obowiązuje noszenie przez uczniów i pracowników szkoły osłon ust i nosa w trakcie przerw i przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie, łazienki itp.).

 

A 1. Organizacja pracy-przepisy szczegółowe

1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

2. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty, które trudno zdezynfekować. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

3. Sale, części wspólne, wietrzone są co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy i każdorazowo w przypadku potrzeby.

4. Wskazane jest zachowanie dystansu społecznego – minimum 1,5 m

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. Uczniowie przebywający na terenie szkoły regularnie i właściwie myją ręce lub je dezynfekują. Obowiązek dezynfekowania rąk istnieje przed wejściem do szkoły, wejściem do stołówki szkolnej, wejściem na blok sportowy, do świetlicy szkolnej, biblioteki.

7. Rodzic zobowiązany jest każdorazowo od razu odebrać telefon ze szkoły.

8. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

9. Każde dziecko wykazujące niepokojące objawy chorobowe zostaje odizolowane. Dyrektor/ nauczyciel powiadamia niezwłocznie o tym fakcie rodzica, który ma obowiązek pilnie stawić się w szkole w celu odbioru dziecka.

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice dzieci klas I-III:

- zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

- zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli dziecku temperaturę;

- zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);

- w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej dając, tym przykład dzieciom.

2. Wszyscy rodzice :

- powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

- rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy).

- powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.

- mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

- są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.

2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, a w przestrzeni wspólnej nosić osłonę ust i nosa

3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:

- częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety);

- ochrona podczas kichania i kaszlu;

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.

3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.

4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.

5. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.

6. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

Pracownicy pedagogiczni

1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrekcję szkoły.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

- wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III, zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

- wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;

- zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem, a w przypadku występowania trudności w klasach I- III, nauczyciel pomaga w tych czynnościach;

- ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

- przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

Pracownicy niepedagogiczni

1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.

2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.

3. Zabrania się pracownikom zbędnego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.

4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

5. Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniając wzmożone środki bezpieczeństwa.

B Higiena i dezynfekcja pomieszczeń szkolnych –zasady ogólne

1. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk, zgodnie z dostępną instrukcją.

2. Pracownicy obsługi regularnie i starannie dezynfekują wszystkie miejsca i pomieszczenia użytkowane przez uczniów i personel oraz wszelkie powierzchnie dotykowe klamki, włączniki, blaty , poręcze schodów itp.

3. Personel szkolny zobowiązany jest do częstego wietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń.

B 1.- Higiena i dezynfekcja łazienek

1. Łazienki dezynfekowane są przez wyznaczonego pracownika obsługi każdego dnia przed zajęciami, po ich zakończeniu oraz gdy zachodzi taka potrzeba.

2. Dezynfekcji dokonuje się z wykorzystaniem właściwych środków przy zachowaniu należytej ostrożności oraz w taki sposób, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia i przedmioty, z którymi kontakt mają dzieci i pracownicy.

4. W łazienkach dostępne są stosowne instrukcje mycia i dezynfekowania rąk.

B 2. Higiena i dezynfekcja innych pomieszczeń: sale , korytarze, klatka schodowa, sala gimnastyczna

1. Pomieszczenia dezynfekowane są przez wyznaczonego pracownika obsługi każdego dnia przed zajęciami, po ich zakończeniu i każdorazowo po ich użytkowaniu jeśli zaistnieje taka konieczność.

2. Dezynfekcji dokonuje się z wykorzystaniem właściwych środków przy zachowaniu należytej ostrożności oraz w taki sposób aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie, urządzenia i przedmioty, z którymi kontakt mają dzieci i pracownicy.

C . Zasady szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem dziecka

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odbierania informacji telefonicznych ze szkoły.

2. W przypadku chwilowego braku możliwości odebrania telefonu obowiązkiem rodzica/opiekuna jest niezwłoczny kontakt ze szkołą.

D. Zasady zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce lub odrębnym pomieszczeniu , zapewniając min.2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Dziecko w oczekiwaniu na rodzica/opiekuna przebywa w izolatce pod opieką wskazanego przez dyrektora pracownika.

2. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy mogące sugerować podejrzenie zakażenia niezwłocznie przerywa pracę i udaje się do izolatki powiadamiając uprzednio o powyższym dyrekcję szkoły. Powinien on także skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

3. Dyrektor lub inna wskazana osoba niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną tel. 85 7325236 oraz Departament Edukacji 85 8696330 i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

4. Każdorazowo po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

5. Sporządza się listę osób, z którymi pracownik/uczeń, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia przebywał i był w kontakcie.

Postanowienia końcowe

1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

2. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

3. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w czasie korzystania ze świetlicy, biblioteki, stołówki szkolnej, gabinetu opieki zdrowotnej oraz podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych przekazują uczniom właściwi nauczyciele i wychowawcy klas.

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. oraz Rekomendacji Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku od 1 września 2020 r.

DYREKTOR SP 5

Bogdan Wróbel